ویزای آمریکا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آمریکا 1-پاسپوت با حداقل  یکسال اعتبار و درصورت داشتن پاسپورت قدیم 2-دو قطعه عکس 5*5 3-شناسنامه 4-کارت ملی 5-مدارک شغلی کارمند بخش دولتی حکم کارگزینی – کارت پرسنلی-6عدد فیش حقوقی بخش خصوص گواهی شغلی – روزنامه رسمی-آگهی تاسیس-آخرین روزنامه رسمی- قبض پرداخت مالیات- لیست بیمه پرسنل و درصورت داشتن […]