نرخ هتل تک تایلند

نرخ های 5دلار افزایش دارد

روش محاسبه : شب های هتل x تعداد شب های درخواستی + 10 تراسنفر

تعداد شب های درخواستی + 10 ترانسفر x ترکیبی بانکوک و پاتایا : شب های هتل بانکوک / پاتایا

پکیچ فوق مربوط به پرواز ماهان ، عمان و التحاد میباشد .

روش محاسبه : شب های هتل x تعداد شب های درخواستی + 10 تراسنفر

تعداد شب های درخواستی + 10 ترانسفر x ترکیبی بانکوک و پاتایا : شب های هتل بانکوک / پاتایا

پکیچ فوق مربوط به پرواز ماهان ، عمان و التحاد میباشد .

تعداد شب درخواستی + 10 تیکت  و ترانسفر + پوکت تک پرواز مستقیم : شب های هتل

تعداد شب درخواستی +120 تیکت + ترانسفر + پوکت تک پرواز غیر  مستقیم : شب های هتل

تعداد شب درخواستی + 120 تیکت + ترانسفر x بانکوک + پوکت  : شب های هتل بانکوک . پوکت

تعداد شب درخواستی + 120 تیکت + ترانسفر  x پاتایا + پوکت : شبهای هتل پاتایا . پوکت

پکیچ فوق مربوط به پرواز ماهان ، عمان و التحاد میباشد .