اصل گذرنامه امصا شده با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر
دو قطعه عکس رنگی که قدیمیتر از ۶ ماه نباشد سایز ۴۰۵X305
اصل وترجمه رسمی شناسنامه
مدارک شغلی (برگه اشتغال به کار با قید تاریخ مرخصی و میزان حقوق و سابقه کاری آگهی تاسیس وتغیرات شرکت جواز کسب)
پرینت حساب ۳ ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان انگلیسی
اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج
اصل و ترجمه رسمی سند ملکی باغ و …(که به نام فرد متقاضی می باشد.)