مدارک ویزای اقامتی :
پاسپورت امضا شده
وکالت نامه
نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
برگه case no

 مدارک ویزای دانشجویی :
پاس امضا شده
وکالت نامه
نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
ایمیل سفارت
برگه زرد یا صورتی
فرم I20

 مدارک ویزای توریستی :
پاس امضا شده
وکالت نامه
نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
ایمیل سفارت
برگه زرد یا صورتی