مدارک ویزای اقامتی :
پاس
برگه case no
برگه پست انتخاب شده
وکالت نامه محضری
شناسنامه

 مدارک ویزای دانشجویی :
پاس امضا شده
برگه DS-160
برگه وقت سفارت
وکالت نامه محضری
شناسنامه
ایمیل سفارت
فرم I20 یا DS2019

 مدارک ویزای توریستی :
پاس امضا شده
برگه DS-160
برگه وقت سفارت
وکالت نامه محضری
شناسنامه
ایمیل سفارت