مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آمریکا

1-پاسپوت با حداقل  یکسال اعتبار و درصورت داشتن پاسپورت قدیم
2-دو قطعه عکس 5*5
3-شناسنامه
4-کارت ملی
5-مدارک شغلی کارمند بخش دولتی حکم کارگزینی – کارت پرسنلی-6عدد فیش حقوقی بخش خصوص گواهی شغلی – روزنامه رسمی-آگهی تاسیس-آخرین روزنامه رسمی- قبض پرداخت مالیات- لیست بیمه
پرسنل و درصورت داشتن قرارداد شرکت با شرکت های دیگر
مشاغل آزاد:جواز کسب – قبضپرداخت مالیات- اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت- لیست پرسنل- کاتالوگ- تاییدیه و جواز از اتحادیه
6-سند مالکیت منزل
7-سند ازدواج
8-سابقه بیمه
9-دفترچه بیمه
10-پرینت بانکی 6 ماه گذشته
11-تمکن مالی
12-در صورت داشتن سهام
13-در صورت دارا بودن سپرده بانکی
14- کارت پایان خدمت
15- سند ماشین

تذکر: شرکت هایی که جز تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد.