[002]-[6shab]-[Bodrum]-[29-30-31Shahrivar]-[QeshmAir]