ویزای آمریکا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آمریکا ۱-پاسپوت با حداقل  یکسال اعتبار و درصورت داشتن پاسپورت قدیم ۲-دو قطعه عکس ۵*۵ ۳-شناسنامه ۴-کارت ملی ۵-مدارک شغلی کارمند بخش دولتی حکم کارگزینی – کارت پرسنلی-۶عدد فیش حقوقی بخش خصوص گواهی شغلی – روزنامه رسمی-آگهی تاسیس-آخرین روزنامه رسمی- قبض پرداخت مالیات- لیست بیمه پرسنل و درصورت داشتن […]