مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای آمریکا

۱-پاسپوت با حداقل  یکسال اعتبار و درصورت داشتن پاسپورت قدیم
۲-دو قطعه عکس ۵*۵
۳-شناسنامه
۴-کارت ملی
۵-مدارک شغلی کارمند بخش دولتی حکم کارگزینی – کارت پرسنلی-۶عدد فیش حقوقی بخش خصوص گواهی شغلی – روزنامه رسمی-آگهی تاسیس-آخرین روزنامه رسمی- قبض پرداخت مالیات- لیست بیمه
پرسنل و درصورت داشتن قرارداد شرکت با شرکت های دیگر
مشاغل آزاد:جواز کسب – قبضپرداخت مالیات- اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت- لیست پرسنل- کاتالوگ- تاییدیه و جواز از اتحادیه
۶-سند مالکیت منزل
۷-سند ازدواج
۸-سابقه بیمه
۹-دفترچه بیمه
۱۰-پرینت بانکی ۶ ماه گذشته
۱۱-تمکن مالی
۱۲-در صورت داشتن سهام
۱۳-در صورت دارا بودن سپرده بانکی
۱۴- کارت پایان خدمت
۱۵- سند ماشین

تذکر: شرکت هایی که جز تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد.