008-6shab-antalya-21-22-aban-offer-parvaz-meraj_001